Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze zadań publicznych w zakresie
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Strona główna
MKiDN
Lokalne
Własne stowarzyszenia
Inne (dotacje celowe)